en bg

Политики на неприкосновеност

Начало  >  Политики на неприкосновеност
Сподели:

ПОЛИТИКИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ

Организация на евреите в България „Шалом“ е независима, непартийна, доброволна, демократична, обществена и самоуправляваща се организация на евреите в България, която обединява Регионалните организации на евреите „Шалом”.
В организацията доброволно могат да членуват, както лица от еврейски произход, така и лица, чийто произход не е еврейски, но са в роднински връзки с лица от еврейски произход и споделят и подкрепят целите и дейностите на организацията.
Организацията работи на база структура, която е уредена в устава.
Организацията осигурява запазване и развитие на еврейските етнически, езикови и културни ценности и традиции, защитава конституционните права на своите членове и на евреите в страната, противодейства срещу всякаква форма на фашизъм, тоталитаризъм, антидемократизъм, расизъм, антисемитизъм и национален шовинизъм.
В Организацията, Вашето право на поверителност е основен приоритет и е залегнало в основата при дизайна и изграждането на нашите системи, услугите и програмите, които предлагаме.

1. Кои сме ние
Отговорен за Вашата информация, съгласно тази Политика за поверителност на личните данни е:

Име на организацията: Организация на евреите в България „Шалом“
Адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 50

2. Къде се прилага тази политика за поверителност на личните данни

Тази Политика за поверителност на личните данни е приложима за уебсайта ни, приложенията, които използваме, събитията и други програми, управлявани и предлагани от Организация на евреите в България „Шалом“.

3. Информация, която събираме

Разбира се, не можем да Ви помогнем в членуването в организацията, без да имаме известна информация за Вас. Първоначалните данни събираме чрез заявлението за членство.
Също така, събираме информация, генерирана при използването на нашите услуги, като участия в наши програми и събития.

Информация, която ни предоставяте
Това са минимално изискуемите или нормативно установени данни:

• Като член на Организация на евреите в България „Шалом“- идентификационни данни, като три имена, пол, данни от документ за самоличност, ЕГН, дата на раждане, семейно положение, адрес, данни за контакт, образование, данни за етнически/религиозен произход, месторабота, интереси, данни за съпруг/а и децата.
• Като служител на Организация на евреите в България „Шалом“ – информация в съответствие с Кодекса на труда за нуждите на оформяне на трудово правните ни отношения: три имена, ЕГН, лична карта, адрес, образование и квалификация.
• Когато кандидатствате за работа в организацията – минимална информация за определяне на Вашите компетентности: три имена, e-mail, телефон, компетентности които вие определите като относими към позицията.
• Когато решиш да участваш в нашите програми – информацията, с която се регистрирате или въвеждате.
• Ако сте участник в наше събитие за нуждите на счетоводната отчетност – информацията, която ни давате, за да оформим първичните разходни и отчетни документи.
• Ако се съгласите да комуникираме Вашата информация ние ще я споделим само с членове на организацията: имена, телефон или e-mail.

Информация, която получаваме от другите
В допълнение към информацията, която ни предоставяте директно, ние получаваме информация за вас от други хора, включително:
• Други членове на Организация на евреите в България „Шалом“ могат да предоставят информация за Вас, в обем описан по горе, като при първия контакт с Вас, ние ще ви уведомим от къде имаме тази информация.
• Социални медии – възможно е да съберем или актуализираме Ваши данни от социални медии (Facebook, Twiter, и др).
• Други партньори – можем да получим информация за Вас, от наши партньори, когато сте споделили с тях информация, различна от притежаваната от нас, но от същите категории обявени по горе.

Събиране на информация при използване на нашите услуги
Когато използвате нашите услуги, събираме информация за функциите, които сте използвали и как сте ги използвали.
• Информация за използването – ние събираме информация за Вашата активност в нашите услуги, напр. брой участия в мероприятия, предпочитани мероприятия и професионални теми.
• Информация за използваните устройства – това са Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия. Съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство.
• Информация от заснемане на мероприятия – по време на мероприятията ние извършваме заснемане или филмираме на част от тях и натрупаната информация публикуваме в нашата затворена Facebook страница. Заснемането и филмирането винаги извършваме в публична част и на публично място, за което вие сте уведомени още в анонса за събитието.

4. „Бисквитки“ и други подобни технологии за събиране на данни

За разработка на нашата WEB страница ние използваме платформа и съответно използваме „бисквитки“ и подобни технологии при спазване на стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.
Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър или мобилно приложение. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори.

5. Как използваме информацията

Организация на евреите в България „Шалом“ обработва личните Ви данни на следните основания:
• Изпълнение на законови задължения, включващи изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Организация на евреите в България „Шалом“ да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под.
• Членството в организацията за предоставяне на програмите и услугите от Организация на евреите в България „Шалом“ на членовете на Организацията.
• Сключване и изпълнение на договори за предоставяне на програмите и услугите между Организация на евреите в България „Шалом“ и външни контрагенти.
• Прилагане на легитимните интереси на ползватели на услугите, трети лица като членове, други потребители, работодатели, представители на работодатели и др.
• Вие сте дали своето съгласие – Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Основната причина, поради която обработваме Вашата информация, е поддържане актуални данни на членовете на Организация на евреите в България „Шалом“, подобряване на предлаганите програми и услуги. Специалните категории лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба, за което ние се грижим стриктно. Освен това, ние използваме Вашата информация, за да обезпечим Вашата сигурност и да Ви предоставим информация, която може да ви интересува.

Ние обработваме Вашата информацията за следните цели:
• Поддържане на членството в Организацията:
• Осигуряване поддръжка и функционалност на нашите програми и услуги – сключване или изпълнение на договори.
• Счетоводна дейност – обработка на първични счетоводни документи.

6. Как споделяме информация

Основното споделяне на информацията е между членове и партньори на Организация на евреите в България „Шалом“. Също така, споделяме информация на някои потребители с доставчици на услуги и партньори, които ни помагат да поддържаме нашите услуги. Използваме трети страни, за да ни помогнат да оперираме и подобряваме услугите си. Тези трети страни ни помагат с различни задачи, включително хостинг и поддръжка на данни, грижа за членовете, обработка на плащания и операции по сигурността. При споделянето на информация се стремим да спазваме законовите изисквания или да се ограничим до не лична информация.
Ние следваме стриктен процес на проверка, преди да се ангажираме с доставчик на услуги или да работим с някакъв партньор. Всички наши доставчици на услуги и партньори трябва да приемат строги задължения за поверителност.
Ние можем да разкрием Вашата информация, ако е основателно необходимо: да се спази правен процес, като напр. съдебно разпореждане, призовка или заповед за обиск, разследване за правоприлагането или други законови изисквания; да се съдейства за предотвратяването или разкриването на престъпления, във всеки един случай се прилага приложимото право; или да се защити безопасността на всяко лице.

• С Ваше съгласие или по Ваша молба
Може да поискаме съгласието Ви да споделите информацията си с трети страни. Във всеки отделен случай ще изясним причините, поради които искаме да споделим Вашата информация.

7. Трансгранични трансфери на данни

Организация на евреите в България „Шалом“ не извършва трансфер на данни извън Европейския съюз и ЕИП, освен в случаите когато имаме договорно задължение за това, но ще го направим, след като се уверим, че данните ще бъдат предадени на място с адекватно ниво на защита.

8. Вашите права като субект на лични данни

Вие, като субект на обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.
Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме, като идентификацията Ви ще извършим на място на нашия адрес.
Определеният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до един месец, който ние ще спазим, следвайки приетите от нас процедури.
Вие може да подадете искането си в хартиен вид – от нашия офис и ние ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR.

Списък с Вашите права като субект на лични данни:
• Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента;
• Право на коригиране на личните данни – ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни.
• Право на достъп до личните Ви данни – имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента.
• Право на изтриване на личните Ви данни – може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента.
• Право на ограничаване на обработването – означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка.
• Право на преносимост на данните – може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор.
• Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг.
• Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.
• Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.

9. Точност на информацията

Организация на евреите в България „Шалом“ не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права. За актуализация на Вашите данни моля използвайте утвърдения формуляр.

10. Как защитаваме Вашата информация

Отчитайки сложността на защитата на личните данни и специалните категории лични данни, ние сме акцентирали върху следните видове защита на личните данни – физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи и мрежи. Прилагайки новите изисквания на регламента при пренос на данни използваме и криптографска защита. Работим усилено, за да Ви защитим от неоторизиран достъп или промяна, разкриване или унищожаване на Вашата лична информация.
Ние редовно наблюдаваме нашите системи за възможни уязвимости и атаки и редовно преразглеждаме нашите практики за събиране, съхранение и обработка на информация, за да актуализираме нашите физически, технически и организационни мерки за сигурност.
Можем да спрем използването на всички или част от услугите без предизвестие, ако подозираме или установим нарушение на сигурността.

11. Докога съхраняваме Вашата информация

Ние съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо за нашите легитимни интереси или е определено в законодателството на страната. На практика, изтриваме или анонимизираме информацията Ви след прекратяване на членството, но можем да продължим да съхраняваме Вашата информация за определен период от време, без да я индексираме и предоставяме на трети страни за следните случай:

• трябва да запазим данни, за да спазваме действащото законодателство (напр. някои „данни за трафик“ се съхраняват в продължение на една година, за да се спазват законоустановените задължения за запазване на данни);
• трябва да запазим данни, за да докажем, че спазваме действащото законодателство (напр. съхраняваните в продължение на пет години документи относно съгласията на нашите Условия, Политиката за поверителност на личните данни и други подобни съгласия);
• има нерешен въпрос, иск или спор, изискващи от нас да съхраняваме съответната информация, до разрешаването им;
• информацията трябва да се пази за нашите законно установени бизнес интереси, като предотвратяване на измами и повишаване на безопасността и сигурността на потребителите.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация, вкл. изтриване на данни на всички резервни копия е тридесет дни.
Всички счетоводни документи или такива за трудови правни отношения съхраняваме съгласно изискването на закона.
Всяка друга информация за събития и други услуги в рамките на една година.

12. Промени в Политиката за правото на поверителност на личните данни

Тъй като винаги се стремим да използваме нови и иновативни начини, тази политика може да се промени с течение на времето. Ще Ви уведомим, преди да настъпи някаква съществена промяна, за да имате време да прегледате промените.

13. Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за правото на поверителност на личните данни, можете да се свържете с нас:

Онлайн: membership@shalom.bg

По пощата:
гр. София, бул „Александър Стамболийски“ 50, или на адреса на регионалната организация, на която сте член.

Сподели: